Reklamačný poriadok

  1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho kupujúcim a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe, alebo pri prevzatí tovaru kupujúcim.

  2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby (bod 13.10. VOP). Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.

  3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ktorým sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 14.9. týchto VOP. 

  5. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  8. Za reklamáciu sa nepovažuje uplatnenie vád tovaru, za ktoré predávajúci nezodpovedá. 

  9. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa vzťahuje iba na tie prípady, keď ide o nedostatky veci, ktoré majú povahu vady. Vada veci má svoje príčiny vo výrobe, použitých surovinách a materiáloch či technológii výroby. Reklamovať možno iba takú vadu, ktorá nemá vlastnosti predpísané technickou normou, nespĺňa predpísané technické parametre (napr. výkonnosť, trvanlivosť, stálofarebnosť a pod.) alebo má iné vady. Za vadu sa v zásade nepovažuje vzhľadová alebo funkčná zmena veci v dôsledku jej bežného používania a opotrebenia v podmienkach, pre ktoré je určená. Pri posúdení tejto otázky sa prihliada na dobu zakúpenia a reklamovania veci (tzv. dĺžka používania veci) a ďalej na to, či vec nesie či nenesie známky riadneho udržiavania, ošetrovania a správneho užívania. Nemožno zamieňať životnosť výrobku, t. j. dobu, po ktorú pri správnom užívaní a ošetrovaní môže výrobok vydržať vzhľadom na svoje vlastnosti, účel a rozdielnosť v intenzite jeho využívania a záručnú dobu, v ktorej možno reklamovať vady výrobku, t. j. také vady, ktoré majú svoj pôvod vo výrobe, v použitom materiáli či spôsobe spracovania. O zodpovednosť za vady nejde ani vtedy, ak si kupujúci poškodenie či znehodnotenie veci spôsobil sám (napr. nesprávnou manipuláciou, ošetrovaním alebo uschovaním veci).

  10. Tento reklamačný poriadok sa primerane použije aj v prípade sťažností a podnetov spotrebiteľov.

Adresa na uplatnenie reklamácie: Aio, s.r.o., Radlinského 1710/30, 02601, Dolný Kubín, Slovenská republika

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených produktov
Produkt pridaný na porovnanie.

Z dôvodu čerpania DOVOLENKY
od 11.07.2024 do 17.07.2024
budú všetky objednávky
od 10.07.2024
expedované postupne
od 18.07.2024

za pochopenie ďakujeme.

Ďakujeme za prejavenú dôveru!